Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Mám pohovor s.r.o.

Pro všechny z vás, kteří zrovna nemusí povinnou četbu, jsme vytvořili přehledný rozcestník, který vám pomůže se v "právničině" obchodních podmínek zorientovat. Protože zde obchodní podmínky ale nejsou pro zábavu ale proto, abychom si vyjasnili pravidla spolupráce, je zde pár formalit, bez kterých se bohužel neobejdeme.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mám pohovor s.r.o.

Úvodní ustanovení 

Tyto Podmínky projektu Mám pohovor, zastoupeném společností Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob (dále jen „Klienti“) a práva a povinnosti firem (dále jen „Firmy“) využívajících Služeb Mám pohovor (dále jen „Služby“), jakož i další související právní vztahy v souvislosti s poskytováním. 

Tyto Podmínky zároveň platí pro nákup na internetovém portálu mampohovor.cz (dále jen „Internetový portál“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „Kupující“) a provozovatelem internetového obchodu, jímž je společnost Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“), vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Kupní smlouva“).

Tyto Podmínky jsou pravidelně aktualizovány na webu www.mampohovor.cz. Objednáním našich Služeb bez výhrad souhlasíte s aktuální verzí Podmínek. Nesouhlasíte-li s aktuální verzí Podmínek, nesmíte Služby jakkoli využívat. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Poskytovatel služeb a kontaktní údaje

Společnost Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 315831, zastoupená jednatelkou Petrou Matušincovou.

1. Souhlas a jeho odvolání

1.1. Objednáním našich Služeb Klient vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami a potvrzuje, že má právní osobnost a plnou svéprávnost svým jménem a/nebo jménem toho, za koho souhlas vyjadřuje, souhlasit s těmito Podmínkami.

1.2. Odvolat souhlas s těmito Podmínkami můžete kdykoliv na e-mailovou adresu uvedenou výše v kontaktních údajích. 

Telefon
+420 792 483 931
E-mail
info@mampohovor.cz
Pracovní doba

Pondělí a středa: 9:00 - 18:00

Úterý a čtvrtek: 9:00 - 16:00

Pátek: 9:00 - 12:00

2. Služby

Službami se rozumí balíčky Služeb, které si Klienti mohou objednat v rámci kariérního poradenství, online zpracování životopisů a motivačních dopisů nebo posouzení životopisu. Poradenstvím a posouzením se rozumí předání subjektivního názoru na základě získané informace od Klienta, jedná se pouze o naše doporučení a rady na základě našich dlouholetých zkušeností. Absolvováním konzultací nezaručujeme úspěch při pohovoru, v případě neúspěchu Klientovi nevzniká nárok tyto Služby reklamovat. Zároveň se ani nejedná o zprostředkování zaměstnání.

2.1. Rozsah Služeb

2.1.1. Kariérní poradenství se skládá ze tří balíčků: osobní konzultace, příprava na pohovor a příprava na assessment centrum  (dále jen „AC“).

Garance vrácení plné ceny v případě nespokojenosti platí pouze v případě, že Klient vyjádří svou nespokojenost během prvních 15 minut konzultace a konzultace bude následně ukončena,  poté nemá Poradce nárok převzít jakoukoliv odměnu. Odmítnutím poradenství bude Klient vyřazen z interní databáze a nadále mu nebudou zasílány žádné reklamní ani informační nabídky. 

Osobní /online konzultace: Poradce projde s Klientem jeho dosavadní pracovní zkušenosti a vyhodnotí další průběh. Obsah schůzky je přizpůsoben požadavkům Klienta. Po dokončení je Klientovi předána zpětná vazba a doporučení, co zlepšit.

Příprava na pohovor: Jedná se o simulovaný pohovor, jehož průběh je maximálně přizpůsoben pozici, na kterou se Klient hlásí. Klient předem zašle maximum informací o dané pozici, firmě a přiloží také svůj životopis. Poradce na základě těchto podkladů připraví otázky, úkoly, případně modelové situace, pokud mohou Klienta při výběrovém řízení potkat. Obsah schůzky je přizpůsoben požadavkům Klienta. Po dokončení simulovaného pohovoru je Klientovi předána zpětná vazba a doporučení, co zlepšit.

Příprava na AC: Poradce předá Klientovi doporučení, co ho může potkat na AC a jak se na něj připravit. Poradce projde s Klientem několik ukázkových úloh a modelových situací a předá svá doporučení.

2.1.2. Zpracování životopisů a motivačních dopisů se skládá ze tří balíčků: zpracování životopisu, zpracování životopisu a motivačního dopisu a upravení/nastavení LinkedIn profilu.

Při objednávce jednoho z výše uvedených balíčků odešle Klient vyplněný formulář a do přílohy přiloží potřebné dokumenty. Nejpozději druhý pracovní den po přijetí platby bude Klient kontaktován a s Kariérním poradcem se domluví na podrobnostech.

Po odsouhlasení změn, grafické podoby a obdržení všech informací od Klienta sestaví Kariérní poradce první návrh objednaného dokumentu (životopis, motivační dopis), a to do 7 pracovních dnů od data přijetí všech potřebných podkladů (včetně telefonátu, prostřednictvím kterého se Konzultant seznání s Klientem a doplní si potřebné informace) a zároveň zaplacení objednávky. Návrh bude poté s Klientem doladěn do finální podoby.

Ceny jsou uvedeny za jednorázové zpracování, a to pouze výše zmíněných dokumentů, pokud není dohodnuto jinak.

2.1.3. Ebook Nejčastější otázky z pracovních pohovorů/ Online příprava na pohovor. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. 

2.1.4. Online kurzy a akce:

Objednávky (dále také jako “Registrace”) účasti na jednotlivých kurzech přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek na našich webových stránkách, e-mailem nebo telefonicky. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení.

Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka potvrzena kliknutím na tlačítko “Objednat” či “Registrovat”.

Po přijetí objednávky obdrží Zákazník Potvrzení registrace na zadaný e-mail.

Účastníky mladší 16 let musí registrovat jejich zákonný zástupce.

V případě překročení kapacity Akce se může Zákazník přihlásit jako náhradník. Pokud Provozovatel zjistí, že se na Akci uvolnilo místo, bude Zákazník kontaktován na jím zadaném e-mailu nebo telefonu a volné místo mu bude nabídnuto.

Zákazník je po zadání objednávky povinen uhradit Provozovateli Registrační poplatek.

Registrační poplatek je splatný do 10 dnů po zaslání Potvrzení registrace, nejpozději však v den konání akce, přesněji tedy před jejím začátkem.

Pokud nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti (do 10 dnů nejpozději však v den konání akce, přesněji tedy před jejím začátkem), může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům.

Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději 2 pracovní dny před datem konání akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou jako odesílatel v Potvrzení registrace.

Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Provozovatel umožní Zákazníkům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku.

Provozovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu Provozovatel jiný termín, nebo může Zákazník požádat o vrácení celého Registračního poplatku formou dobropisu.

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci Akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

2.1.5. Posouzení životopisu: 

Při objednávce odešle Klient vyplněný formulář a do přílohy přiloží životopis k posouzení a inzeráty s pozicemi, o které se chce ucházet.

Nejpozději do 3 pracovních dní od dodání všech podkladů obdrží Klient zpravované posouzení v rozsahu, který je uveden na webových stránkách společnosti Mám pohovor s.r.o.

Posouzením se rozumí předání subjektivního názoru na základě získaných informací od Klienta, jedná se pouze o naše doporučení a rady na základě našich dlouholetých zkušeností.

Tuto službu není možné reklamovat.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu skrze objednávkový systém umístěný na webové stránce mampohovor.cz, případně emailem, nebo telefonicky.

Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. 

Kupující vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře na webu, případně emailem, nebo telefonicky) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího odeslaným na emailovou adresu Kupujícího.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Podané objednávky jsou závazné.

Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu Prodávajícího, tj., že vystavené zboží na webu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák. 

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, nedohodnou-li se obě strany jinak. 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Tyto Podmínky projektu Mám pohovor, zastoupeném společností Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob (dále jen „Klienti“) a práva a povinnosti firem (dále jen „Firmy“) využívajících Služeb Mám pohovor (dále jen „Služby“), jakož i další související právní vztahy v souvislosti s poskytováním. 

Tyto Podmínky zároveň platí pro nákup na internetovém portálu mampohovor.cz (dále jen „Internetový portál“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „Kupující“) a provozovatelem internetového obchodu, jímž je společnost Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“), vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Kupní smlouva“).

Tyto Podmínky jsou pravidelně aktualizovány na webu www.mampohovor.cz. Objednáním našich Služeb bez výhrad souhlasíte s aktuální verzí Podmínek. Nesouhlasíte-li s aktuální verzí Podmínek, nesmíte Služby jakkoli využívat. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Tyto Podmínky projektu Mám pohovor, zastoupeném společností Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob (dále jen „Klienti“) a práva a povinnosti firem (dále jen „Firmy“) využívajících Služeb Mám pohovor (dále jen „Služby“), jakož i další související právní vztahy v souvislosti s poskytováním. 

Tyto Podmínky zároveň platí pro nákup na internetovém portálu mampohovor.cz (dále jen „Internetový portál“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „Kupující“) a provozovatelem internetového obchodu, jímž je společnost Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“), vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Kupní smlouva“).

Tyto Podmínky jsou pravidelně aktualizovány na webu www.mampohovor.cz. Objednáním našich Služeb bez výhrad souhlasíte s aktuální verzí Podmínek. Nesouhlasíte-li s aktuální verzí Podmínek, nesmíte Služby jakkoli využívat. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

4. Vyúčtování a platby

Veškeré zaplacené poplatky jsou nevratné, s výjimkou podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách nebo v zákonných podmínkách.

Ceny uváděné na webových stránkách Internetového obchodu jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění Objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v Internetovém obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Po objednání zboží však změna ceny v Internetovém obchodě již nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v Objednávce. Před odesláním Objednávky je vypočtena celková cena za zboží včetně nákladů souvisejících s balením a dodáním zboží (pokud je to v daném případě nutné).

Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle Prodávající Kupujícímu v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce. 

Splatnost v případě platby na fakturu je 10 kalendářních dnů od data jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení. 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.1. Cenu zboží (včetně nákladů na dodání zboží) dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. Kariérní poradenství

Ceny jsou uvedené za jednu hodinu konzultace, krom přípravy na assessment centrum, zde je cena za 120 minut. Platby přijímáme v hotovosti, platební bránou, bankovním převodem, voucherem nebo platbou benefity Benefit Plus. 

4.1.2. Zpracování životopisu a motivačních dopisů, Prodej naformátovaných šablon ve Wordu

Ceny jsou uvedeny za jednorázové zpracování a to pouze výše zmíněných dokumentů. Platby u těchto služeb přijímáme pouze bezhotovostně na účet prodávajícího nebo bezhotovostně platební kartou. Objednávka je dokončená a akceptujeme ji až tehdy, kdy dojde k úspěšnému přijetí platby.

4.1.3. Ebook Nejčastější otázky z pracovních pohovorů. Platby u těchto služeb přijímáme pouze bezhotovostně na účet prodávajícího nebo bezhotovostně platební kartou. Objednávka je dokončená a akceptujeme ji až tehdy, kdy dojde k úspěšnému přijetí platby.

4.1.4. Nezávazné posouzení životopisu poskytujeme jako reklamní akci, která je bezplatná. Klient obdrží emailem zpracovanou zpětnou vazbu ke svému CV na základě zaslaných informací o tom, o jakou práci se chce ucházet. Jedná se o jednorázové posouzení, pokud není předem domluveno jinak.

4.1.5. Online kurzy a akce 

Zákazník je po zadání objednávky povinen uhradit Provozovateli Registrační poplatek. Platby u těchto služeb přijímáme pouze bezhotovostně na účet prodávajícího nebo bezhotovostně platební kartou. Objednávka je dokončená a akceptujeme ji až tehdy, kdy dojde k úspěšnému přijetí platby.

Registrační poplatek je splatný do 10 dnů po zaslání Potvrzení registrace, nejpozději však v den konání akce, přesněji tedy před jejím začátkem.

Pokud nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti (do 10 dnů nejpozději však v den konání akce, přesněji tedy před jejím začátkem), může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům.

Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději 2 pracovní dny před datem konání akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou jako odesílatel v Potvrzení registrace.

Tyto Podmínky projektu Mám pohovor, zastoupeném společností Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob (dále jen „Klienti“) a práva a povinnosti firem (dále jen „Firmy“) využívajících Služeb Mám pohovor (dále jen „Služby“), jakož i další související právní vztahy v souvislosti s poskytováním. 

Tyto Podmínky zároveň platí pro nákup na internetovém portálu mampohovor.cz (dále jen „Internetový portál“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „Kupující“) a provozovatelem internetového obchodu, jímž je společnost Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“), vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Kupní smlouva“).

Tyto Podmínky jsou pravidelně aktualizovány na webu www.mampohovor.cz. Objednáním našich Služeb bez výhrad souhlasíte s aktuální verzí Podmínek. Nesouhlasíte-li s aktuální verzí Podmínek, nesmíte Služby jakkoli využívat. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Tyto Podmínky projektu Mám pohovor, zastoupeném společností Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob (dále jen „Klienti“) a práva a povinnosti firem (dále jen „Firmy“) využívajících Služeb Mám pohovor (dále jen „Služby“), jakož i další související právní vztahy v souvislosti s poskytováním. 

Tyto Podmínky zároveň platí pro nákup na internetovém portálu mampohovor.cz (dále jen „Internetový portál“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „Kupující“) a provozovatelem internetového obchodu, jímž je společnost Mám pohovor s.r.o., IČO: 08258775, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“), vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Kupní smlouva“).

Tyto Podmínky jsou pravidelně aktualizovány na webu www.mampohovor.cz. Objednáním našich Služeb bez výhrad souhlasíte s aktuální verzí Podmínek. Nesouhlasíte-li s aktuální verzí Podmínek, nesmíte Služby jakkoli využívat. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

5. Daně 

Společnost Mám pohovor s.r.o. není plátcem DPH a uvedená cena je cena konečná. Pokud to budou příslušné právní předpisy vyžadovat, bude cena Služeb zahrnovat i další zákonné odvody; na to bude Klient předem upozorněn. 

6. Nezaplacená faktura

V případě nezaplacení Faktury se sjednává, že Služby nebudou dále poskytovány.

Pokud Klient nesplní včas své platební povinnosti a k platbě nedojde ani během následující 14denní lhůty, kterou Společnost prostřednictvím oznámení o pozdní platbě poskytne Klientovi na to, aby splnil svou platební povinnost, dlužná částka se zvyšuje o zákonné úroky a Společnost má právo Klientovi naúčtovat všechny mimosoudní náklady vzniklé v důsledku vymáhání dlužné částky.

7. Dodací podmínky

U online produktů se dodáním rozumí zaslání emailu s uvedeným produktem ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy apod.

Takový email s produktem pošle prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do deseti pracovních dnů, není-li uvedeno jinak.

1.1. Objednáním našich Služeb Klient vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami a potvrzuje, že má právní osobnost a plnou svéprávnost svým jménem a/nebo jménem toho, za koho souhlas vyjadřuje, souhlasit s těmito Podmínkami.

1.2. Odvolat souhlas s těmito Podmínkami můžete kdykoliv na e-mailovou adresu uvedenou výše v kontaktních údajích. 

1.1. Objednáním našich Služeb Klient vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami a potvrzuje, že má právní osobnost a plnou svéprávnost svým jménem a/nebo jménem toho, za koho souhlas vyjadřuje, souhlasit s těmito Podmínkami.

1.2. Odvolat souhlas s těmito Podmínkami můžete kdykoliv na e-mailovou adresu uvedenou výše v kontaktních údajích. 

8. Rozvázání spolupráce, reklamační řád a odstoupení od smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že může od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, že ještě nedošlo k plnení zakoupených služeb.

8.2.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.4. Kariérní poradenství: Garance vrácení plné ceny v případě nespokojenosti platí pouze v případě, že Klient vyjádří svou nespokojenost během prvních 15 minut konzultace a konzultace bude následně ukončena,  poté nemá konzultant nárok převzít jakoukoliv odměnu. Odmítnutím poradenství bude Klient vyřazen z interní databáze a nadále mu nebudou zasílány žádné reklamní ani informační nabídky.

8.5. Společnost Mám pohovor s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout Klienta, pokud by jeho předmět podnikání, či požadavky byly protizákonné, neetické, nebo v rozporu s dobrými mravy. Dále si Společnost vyhrazuje právo Odmítnout Klienta a odstoupit od Kupní smlouvy, pokud je Klient v platebním prodlení s jakoukoliv Objednávkou, nebo pokud Klient porušuje jakýmkoliv způsobem dobré jméno Společnosti.

8.6. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany Mám pohovor s.r.o. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností Mám pohovor s.r.o., na jejichž základě dojde prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb ze strany Mám pohovor s.r.o. po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.

8.7. Při koupi naformátovaných šablon ve Wordu není akceptovatelným důvodem reklamace a případného dostoupení od kupní smlouvy důvod, že Klient není schopný šablonu editovat v jiném programu než je MS Word. Za deformaci jednotlivých prvků a nemožnost editace textu při otevírání šablony v jiném programu nenese společnost Mám pohovor s.r.o. zodpovědnost.

9. Autorská práva a Ochranné známky

Společnost Mám pohovor s.r.o. neodpovídá za porušení autorských práv Klientem v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že Společnosti vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, je Klient povinen nahradit ji Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Mám pohovor s.r.o. vyzván. Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany Mám pohovor s.r.o. použity, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté.

10. Důvěrné informace

Důvěrnými informacemi jsou veškeré informace, které se v rámci spolupráce Klient dozví, zejména informace mající povahu obchodního tajemství. Zavazuje se je ochraňovat a neučinit přístupnými jiným osobám. Využití důvěrných informací pro prospěch Klienta nebo prospěch jiné osoby se zakazuje; to platí i po ukončení spolupráce dle těchto Podmínek.

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Podmínek. Má se za to, že změna těchto Podmínek bude oznámena nejpozději následující den po dni doručení informace o změně Podmínek na e-mailovou adresu Klienta.

11.2. Pokud se změnou těchto Podmínek Klient nesouhlasí, má právo do 14 dnů od oznámení jejich změny svůj souhlas s těmito Podmínkami odvolat a ukončit Smlouvu.

11.3. Pokud do 14 dnů od oznámení změny těchto Podmínek svůj souhlas s těmito Podmínkami neodvolá a/nebo pokud po nabytí účinnosti změn těchto Podmínek stále využívá Služeb dle těchto Podmínek, má se za to, že se změnou těchto Podmínek souhlasí. 

11.4. Po odvolání souhlasu s těmito Podmínkami nebo jejich změnami mohou nové vztahy v rámci Služeb vzniknout jen s opětovným souhlasem s těmito Podmínkami v jejich aktuálním znění. 

11.5. Vyhrazujeme si veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v těchto Podmínkách.

11.6. Dále si vyhrazujeme právo přerušit jakýkoliv prvek Služby a/nebo jakoukoli její část kdykoli a z jakéhokoli důvodu.

 

V Praze dne 1.4.2021

S čím vám můžeme pomoci?