Pracovní smlouva

Nastupuje vám do firmy nový zaměstnanec a vy rychle hledáte kvalitní a především aktuální pracovní smlouvu pro rok 2024?

Na našem webu najdete vše, co potřebujete o pracovních smlouvách vědět, od základních informací až po pokročilé tipy a triky.


Pracovní smlouva vzor

Jednoduchá pracovní smlouva vzor

Uzavření pracovní smlouvy je nezbytné, pokud chcete vstoupit do zaměstnaneckého vztahu.

Aby byla smlouva platná, musí být uzavřena písemně a ve dvou kopiích. Jedna kopie zůstává u zaměstnavatele a druhou dostane zaměstnanec pro sebe.


Pracovní smlouva náležitosti

  • Druh práce:
    Toto ustanovení přesně určuje, jakou práci má zaměstnanec vykonávat. Díky tomu si zaměstnanec může být jistý, jaké jsou jeho pracovní povinnosti a co se od něj očekává. Zároveň to také pomáhá zaměstnavateli chránit se před případnými neshodami v budoucnu, kdyby zaměstnanec tvrdil, že mu bylo svěřeno něco, co není součástí jeho pracovních povinností.
  • Místo výkonu práce:
    Stanoví, kde bude zaměstnanec svou práci vykonávat. Místo výkonu práce je také relevantní pro účely zdaňování a sociálního zabezpečení, protože je třeba určit, kde budou hrazeny daně a odvody.
  • Den nástupu do zaměstnání:
    Uvedení data nástupu do zaměstnání v pracovní smlouvě také zajišťuje jasnost a transparentnost mezi oběma stranami a může pomoci předcházet případným nedorozuměním.

V případě, že by jakýkoliv z uvedených bodů chyběl v pracovní smlouvě, není tato smlouva platná.

Vzor pracovní smlouvy

Co dalšího při uzavírání pracovní smlouvy sjednat

Údaje o zaměstnavateli

název, sídlo, kontakt, IČO

Osobní údaje zaměstnance

jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, datum narození, telefonní číslo a email

Práva a povinnosti

v souladu s právními předpisy a podle specifik práce, kterou má zaměstnanec vykonávat

Délka pracovní doby

směny, detaily rozvržení pracovní doby + případné info o pracovních cestách

Mzda nebo plat

výše mzdy, způsob vyplácení, příplatky, práce o svátcích nebo přesčas

Délka dovolené

nárok na dovolenou a jak se stanovuje

Výpovědní doba

ze zákona činí min. 2 měsíce, lze ji sjednat i delší

Trvání pracovního poměru

doba určitá - od kdy do kdy / doba neurčitá

Zkušební doba

nevzniká automaticky, je nutné ji ošetřit v pracovní smlouvě

GDPR

souhlas se zpracováním osobních údajů

Používání věcí zaměstnavatele

seznam propůjčených věcí a předávací protokol

Povinnost mlčenlivosti

nakládání s důvěrnými informacemi

hpp smlouva

Užitečné tipy k uzavření pracovní smlouvy

Je nutné uvádět mzdu do pracovní smlouvy?

Mzda není nezbytnou součástí pracovní smlouvy. Její výše může být upravena i mimo pracovní smlouvu tzv. mzdovým výměrem, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, termínu a místě výplaty mzdy.

Změnit mzdový výměr, tedy mzdu samotnou (samozřejmě při respektování zákonné úrovně nejnižší zaručené mzdy) může zaměstnavatel jednostranně (aniž by k tomu potřeboval souhlas zaměstnance).

Tuto skutečnost je pak povinen zaměstnanci pouze písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Pokud by zaměstnavatel chtěl změnit mzdu sjednanou přímo v pracovní smlouvě, potřebuje k tomu vždy souhlas zaměstnance.

Kdy se podepisuje pracovní smlouva?

Obvykle dochází k podepsání pracovní smlouvy v den nástupu do práce. Nicméně, pokud se rozhodnete pro uzavření smlouvy dříve, není to problém - je to dokonce doporučeno.


Pracovní smlouva vzor 2024

Pracovní smlouva vzor PDF

pracovní smlouva vzor
Pracovní smlouva vzor PDF

Prohlášení poplatníka 2024

Prohlášení poplatníka na dani 2024
Prohlášení poplatníka daně z příjmu

HR vzory

dokumenty ke staženíUžitečné návody na to, jak správně sestavit pracovní smlouvy včetně vzorů ke stažení.

Využijte naši stránku jako cenný zdroj informací při uzavírání HPP, DPP i smlouvy o spolupráci s OSVČ.