Jak podat výpověď + vzory výpovědí ke stažení

Spousta lidí si myslí, že když dostanou výpověď, musí ji podepsat. Realita je ale jiná, každý zaměstnanec může dát kdykoliv výpověď, a to bez udání důvodů. Zaměstnavatel k tomu musí mít důvod vždy, krom zkušební lhůty. 

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

VZORY VÝPOVĚDI KE STAŽENÍ

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI

Jak může pracovní poměr zaniknout?

Výpovědí ze strany zaměstnance

Zaměstnanec může podat výpověď kdykoliv, a to písemným oznámením, které doručí na personální oddělení. Pokud je sjednána výpovědní lhůta, musí ji dodržet. Své důvody ukončení nikomu vysvětlovat nemusí. Výpověď dokonce můžete poslat poštou na personální oddělení společnosti, jako potvrzení si uschovejte podací lístek. Pokud budete výpověď předávat osobně, připravte si dva výtisky a jeden podepsaný si uschovejte pro sebe.

Výpovědí ze strany zaměstnavatele

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pracovní poměr se zaměstnancem ukončit, poté musí zaměstnanci předat písemnou výpověď, kde budou uvedeny důvody ukončení, musí dodržet výpovědní lhůtu a vyplatit zaměstnanci odstupné, pokud na něj má nárok. Narodíl od zaměstnance musí zaměstnavatel uvádět důvod výpovědi vždy a to v souladu se zákoníkem práce.

Výpověď dohodou

Nejjednodušší a bohužel pro zaměstnance i nejpoužívanější výpověď je výpověď dohodou, kdy se obě strany na ukončení dohodly. Ideální je to v případě, kdy si zaměstnanec našel novou práci a zaměstnavatel si obstaral náhradu a není tedy důvod dodržovat výpovědní lhůtu.

Vypršením smlouvy

Pokud byla sjednána pracovní smlouva na dobu určitou a v zákonné lhůtě nebyla prodloužena, končí pracovní poměr dnem skončení doby určité uvedené v pracovní smlouvě.

Zrušením ve zkušební lhůtě

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nemůže ukončit pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pracovní poměr může zaniknout i okamžitě

Okamžitým zrušením ze strany zaměstnance

Více info...

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jen pokud nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. Nebo mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, nebo jakoukoliv část mzdy do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele

Více info...

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Nebo pokud zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Kontrola životopisu

Pošlete nám svůj životopis a získejte zpětnou vazbu od zkušeného náboráře!

Jak a komu musím výpověď doručit?

Výpověď si připravte ve dvou výtiscích, každý z nich podepíšete vy a ten, kdo od vás výpověď převezme. Jeden výtisk poté odevzdáte na personální oddělení a jeden si uschováte.

Pokud s nadřízeným nevycházíte nejlépe, můžete výpověď poslat přímo na personální oddělení společnosti doporučenou poštou. Jako potrvzení vám poslouží podací lístek.

VZORY VÝPOVĚDÍ KE STAŽENÍ

Kdy mám nárok na podporou v nezaměstnanosti?

Plná výše podpory vám náleží v případě, kdy byla výpověď podána ze strany zaměstnavatele, nebo v případě, že jste měli k ukončení prac. poměru vážné důvody blíže specifikované v § 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti.

V takových případech máte v prvních dvou měsících podpůrčí doby nárok na 65 %, další dva měsíce 50 %. Po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání.

Pokud zaměstnanec podá výpověď sám, nebo podepíše výpověď dohodou, kdy neexistují vážné důvody dle § 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti, má zaměstnanec nárok na podporu jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (tedy na sníženou výměru podpory v nezaměstnanosti, a to první 2 měsíce o 20 %, další 2 měsíce o 5 %.