Jak podat výpověď + vzory výpovědí ke stažení

Spousta lidí si myslí, že když dostanou výpověď, která ani mnohdy není ze strany zaměstnavatele řádně odůvodněná, musí ji podepsat, sbalit si věci a potupně odejít. Realita je ale jiná, každý zaměstnanec může dát kdykoliv výpověď a to bez udání důvodů. Zaměstnavatel k tomu musí mít důvod vždy, krom zkušební lhůty. 

Jak může pracovní poměr zaniknout?

Výpovědí ze strany zaměstnance

Zaměstnanec může podat výpověď kdykoliv, a to písemným oznámením, které doručí na personální oddělení. Pokud je sjednána výpovědní lhůta, musí ji dodržet. Své důvody ukončení nikomu vysvětlovat nemusí. Výpověď dokonce můžete poslat poštou na personální oddělení společnosti, jako potvrzení si uschovejte podací lístek. Pokud budete výpověď předávat osobně, připravte si dva výtisky a jeden podepsaný si uschovejte pro sebe.

Výpovědí ze strany zaměstnavatele

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pracovní poměr se zaměstnancem ukončit, poté musí zaměstnanci předat písemnou výpověď, kde budou uvedeny důvody ukončení, musí dodržet výpovědní lhůtu a vyplatit zaměstnanci odstupné, pokud na něj má nárok. Narodíl od zaměstnance musí zaměstnavatel uvádět důvod výpovědi vždy a to v souladu se zákoníkem práce.

Výpověď dohodou

Nejjednodušší a bohužel pro zaměstnance i nejpoužívanější výpověď je výpověď dohodou, kdy se obě strany na ukončení dohodly. Ideální je to v případě, kdy si zaměstnanec našel novou práci a zaměstnavatel si obstaral náhradu a není tedy důvod dodržovat výpovědní lhůtu.

Vypršením smlouvy

Pokud byla sjednána pracovní smlouva na dobu určitou a v zákonné lhůtě nebyla prodloužena, končí pracovní poměr dnem skončení doby určité uvedené v pracovní smlouvě.

Zrušením ve zkušební lhůtě

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nemůže ukončit pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pracovní poměr může zaniknout i okamžitě:

Okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. Nebo pokud zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Okamžitým zrušením ze strany zaměstnance

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jen pokud nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. Nebo mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, nebo jakoukoliv část mzdy do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Eventy a online kurzy

-------- 3. prosince v 18:00

-------- 21. - 22. dubna 2021 

Veletrh práce Profesia days

Jak a komu musím výpověď doručit?

Výpověď si připravte ve dvou výtiscích, každý z nich podepíšete vy a ten, kdo od vás výpověď převezme. Jeden výtisk poté odevzdáte na personální oddělení a jeden si uschováte.

Pokud s nadřízeným nevycházíte nejlépe, můžete výpověď poslat přímo na personální oddělení společnosti doporučenou poštou. Jako potrvzení vám poslouží podací lístek.

Vzory výpovědí ke stažení

VÝPOVĚĎ DOHODOU

VE ZKUŠEBNÍ LHŮTĚ

ZAMĚSTNANEC

ZAMĚSTNAVATEL

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti?

  • Plná výše podpory vám náleží v případě, kdy byla výpověď podána ze strany zaměstnavatele, nebo v případě, že jste měli k ukončení prac. poměru vážné důvody blíže specifikované v § 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti. V takových případech máte v prvních dvou měsících podpůrčí doby nárok na 65 %, další dva měsíce 50 %. Po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání.
  • Pokud zaměstnanec podá výpověď sám, nebo podepíše výpověď dohodou, kdy neexistují vážné důvody dle § 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti, má zaměstnanec nárok na podporu jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (tedy na sníženou výměru podpory v nezaměstnanosti, a to první 2 měsíce o 20 %, další 2 měsíce o 5 %.
  • Rozdíl tedy může činit až 11 320,- Kč, takže si rozhodně dávejte pozor na to, jakou výpověď podepisujete.

Chcete se na cokoliv zeptat?

Pište nebo volejte, co je vám bližší!

792 483 931

info@mampohovor.cz

Obchodní podmínky