Jak podat výpověď

vzor výpovědi

Získejte zdarma profesionální vzor výpovědi ke stažení ve formátu PDF. Usnadněte si tak proces tvorby důležitého dokumentu. ↓

Výpověď

Výpověď dohodou vzor PDF

Výpověď ve zkušební lhůtě

Výpověď ze strany zaměstnance vzor


Výpověď

vzor

Výpověď vzor

PDF

Podpora v nezaměstnanosti

Jak může pracovní poměr zaniknout?

Výpovědí ze strany zaměstnance

Zaměstnanec může podat výpověď kdykoliv. V písemné podobě ji doručí na personální oddělení. Musí dodržet výpovědní lhůtu. Důvody ukončení nemusí vysvětlovat. Výpověď dokonce můžete poslat poštou na personální oddělení společnosti, jako potvrzení si uschovejte podací lístek. Pokud budete výpověď předávat osobně, připravte si dva výtisky a jeden podepsaný si uschovejte pro sebe.

Výpovědí ze strany zaměstnavatele

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pracovní poměr se zaměstnancem ukončit, poté musí zaměstnanci předat písemnou výpověď, kde budou uvedeny důvody ukončení, musí dodržet výpovědní lhůtu a vyplatit zaměstnanci odstupné, pokud na něj má nárok. Narodíl od zaměstnance musí zaměstnavatel uvádět důvod výpovědi vždy a to v souladu se zákoníkem práce.

Výpověď dohodou

Nejjednodušší a bohužel pro zaměstnance i nejpoužívanější výpověď je výpověď dohodou, kdy se obě strany na ukončení dohodly. Ideální je to v případě, kdy si zaměstnanec našel novou práci a zaměstnavatel si obstaral náhradu a není tedy důvod dodržovat výpovědní lhůtu.

Zrušením ve zkušební lhůtě

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nemůže ukončit pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Vypršením smlouvy

Pokud byla sjednána pracovní smlouva na dobu určitou a v zákonné lhůtě nebyla prodloužena, končí pracovní poměr dnem skončení doby určité uvedené v pracovní smlouvě.

Pracovní poměr může zaniknout i okamžitě

Okamžitým zrušením ze strany zaměstnance

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jen pokud nemůže dál konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku výkon jiné, pro něho vhodné práce. Nebo mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, nebo část mzdy do 15 dnů po uplynutí splatnosti. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Nebo pokud zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Jak a komu musím výpověď doručit?

Výpověď si připravte ve dvou výtiscích, každý z nich podepíšete vy a ten, kdo od vás výpověď převezme. Jeden výtisk poté odevzdáte na personální oddělení a jeden si uschováte.

Pokud s nadřízeným nevycházíte nejlépe, můžete výpověď poslat přímo na personální oddělení klidně mailem.


Vypoved vzor

Výpověď dohodou vzor

Výpověď dohodou vzor PDF
Výpověď dohodou vzor

Výpověď ve zkušební době

Výpověď ve zkušební době vzor
Výpověď ve zkušební lhůtě

Výpověď ze strany zaměstnance 

Výpověď ze strany zaměstnance
Výpověď podaná zaměstnancem

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru
Výpověď podaná zaměstnavatelem

Kdy mám nárok na podporou v nezaměstnanosti v roce 2024?

Plná výše podpory vám náleží v případě, kdy byla výpověď podána ze strany zaměstnavatele, nebo v případě, že jste měli k ukončení prac. poměru vážné důvody blíže specifikované v § 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti.

V takových případech máte v prvních dvou měsících podpůrčí doby nárok na 65 %, další dva měsíce 50 %. Po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání.

Pokud zaměstnanec podá výpověď sám, nebo podepíše výpověď dohodou, kdy neexistují vážné důvody dle § 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti, má zaměstnanec nárok na podporu jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (tedy na sníženou výměru podpory v nezaměstnanosti, a to první 2 měsíce o 20 %, další 2 měsíce o 5 %.


Aktuality a novinky z trhu práce na našem blogu
Pracovní pohovory jsou skvělou příležitostí, jak poznat potenciální zaměstnavatele a zjistit, zda je to pro vás ta…
Končíte se studiem nebo v zaměstnání? Strašák v podobě úřadu práce je tady. Spoustě lidem naskáčou osypky…
Každá změna v pracovním životě může být výzvou, zejména pokud jde o ukončení pracovního poměru. Jedním z…

S čím vám můžeme pomoci?