Výpověď v roce 2021 – vše, co potřebujete vědět

Výpověď párkrát za život zakusí asi každý, proto je důležité znát všechny její náležitosti. Od července 2020 vstoupila v platnost novela Zákoníku práce, který výpovědi upravuje.

V rámci novely došlo k několika zásadním změnám. Výpovědi tak od července 2020 probíhají jinak, než jak jsme byli zvyklí. Jak podat výpověď, kam a jak ji doručit a kdy může pracovní poměr ukončit zaměstnavatel?

Jakým způsobem může pracovní poměr zaniknout

Výpověď musí mít vždy písemnou formu a může být podána buď ze strany zaměstnavatele, nebo zaměstnance. Pokud se pro ukončení pracovního poměru rozhodnete sami, máte jako zaměstnanec značnou výhodu. Výpověď totiž můžete podat kdykoliv, a to bez udání důvodu. Své rozhodnutí nemáte povinnost nikomu vysvětlovat. 

Narozdíl od vás, zaměstnavatel k ukončení pracovního poměru (s výjimkou zkušební doby) musí mít důvod vždy.

Věděli jste, že? Pokud zaměstnanec podá výpověď sám, nebo podepíše výpověď dohodou, kdy neexistují vážné důvody dle § 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti, má zaměstnanec nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Připravíte se tedy první 2 měsíce o 20 %, další 2 měsíce o 5 %.

Pracovní poměr může zaniknout:

 • Výpověď dohodou: Nevyžaduje dodržení výpovědní lhůty. Je založená na vzájemné domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
 • Výpověď ve zkušební době: Je jediným obdobím, kdy zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit okamžitě bez udání důvodu. 
 • Vypršením smlouvy: Pokud byla smlouva sjednána k určitému datu a nebyla prodloužena, její platnost končí ke dni uvedenému ve smlouvě.
 • Výpověď okamžitým zrušením pracovního poměru:
  • Ze strany zaměstnavatele je tento krok přípustný pouze ve dvou případech. Buď při hrubém porušení povinností příslušející k vykonávané práci, nebo pokud byl zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin.
  • Ze strany zaměstnance lze okamžitě zrušit pracovní poměr jen pokud nemůže dále vykonávat práci bez vážného ohrožení svého zdraví. Zaměstnavatel má 15 dnů od předložení lékařského posudku na přeložení zaměstnance na jinou vhodnější pozici. Dále ji může uplatnit, pokud zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu, nebo její část do 15 dnů po její splatnosti.
 • Výpověď z pracovního poměru: Nejkomplikovanějším bodem bývá právě výpověď z pracovního poměru.

Důvody k výpovědi ze strany zaměstnavatele

Určitě každému jednou prolétla hlavou otázka „Kdy mohu dostat výpověď?“. Odpověď je vcelku snadná. Zaměstnavatel má totiž Zákoníkem práce přesně daný výčet situací, kdy je tento krok možný.

Důvody k výpovědí mohou být:

 • zrušení či přemístění zaměstnavatele (pokud společnost končí nebo se stěhuje)
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným z důvodu snižování stavů, nebo technického vybavení
 • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku práci dále vykonávat
 • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené předpisy pro výkon práce, nebo nesplňuje požadavky pro uspokojivý pracovní výkon
 • jsou-li u zaměstnance předpoklady pro okamžité ukončení pracovního poměru, nebo je zjištěno méně závažné, ale soustavné porušování povinností vyplývající z předpisů k dané práci
 • poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance

Zákoník práce v roce 2020 prošel novelizací, která upravuje i některé body týkající se výpovědí. Nejvýznamnější změnou je způsob doručování písemností. 

Kontrola životopisu

Jak podat výpověď?

Jako zaměstnanci vám postačí písemné oznámení ve dvou kopiích doručit na personální oddělení. Preferované je stále osobní předání, ale můžete využít i poštovních služeb. Standardní výpovědní doba je dva měsíce a začíná prvním kalendářním dnem následujícího měsíce.

Jednotlivé vzory výpovědí ke stažení najdete zde.

Nově

Pokud má zaměstnavatel dlouhodobě zavřeno a nedaří se ho zastihnout, což vede k znemožnění osobního předání, můžete písemnost doručit v přítomnosti svědka. I nezdařilý pokus o doručení, tak bude považován jako splněný a písemnost bude považována za doručenou. Můžete využít i datové schránky. V tom případě se za moment doručení písemnosti považuje den dodání do datové schránky zaměstnavatele.

Když dostanete výpověď

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele není tak snadné. Pokud se rozhodne s vámi ukončit pracovní poměr, musí vždy udat důvody, které jsou Zákoníkem práce opodstatněné, dodržet výpovědní lhůtu a vyplatit vám odstupné – pokud na něj vznikl nárok. 

Nově

Zaměstnavatel má více možností a větší volnost v doručení výpovědi. Původní hierarchie určující pořadí postupu, podle kterého zaměstnavatel při doručování výpovědi musel postupovat, již neplatí.

Díky novele zákona může zaměstnavatel postup volit sám. Preferovaným způsobem stále zůstává osobní předání, a to buď na pracovišti, v místě bydliště nebo kdekoliv, kde je zaměstnance možné zastihnout.

Dále je možné využití poštovních či kurýrních služeb na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli sdělil, ta nemusí být shodná s adresou trvalého bydliště. Pokud má zaměstnavatel předchozí souhlas zaměstnance, může tento krok učinit i pomocí elektronické komunikace nebo doručení skrze datovou schránku. 

Ochranná doba

Zákoník práce upravuje situace, kdy zaměstnavatel nesmí zaměstnanci dát výpověď. Toto období se nazývá ochranná doba a vzniká ze zákona vyplývajících situací.

Výpověď nemohou dostat:

 • Zaměstnanci na rodičovské dovolené, ženy na mateřské dovolené nebo těhotné ženy
 • Pokud je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným za předpokladu, že si neschopnost sám úmyslně nezpůsobil.
 • Při výkonu vojenského cvičení.
 • V době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce.
 • V době, kdy je zaměstnanec pracující v noci lékařem uznán dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

Pokud zaměstnanec dostane výpověď před počátkem ochranné doby, během které by mělo dojít k ukončení pracovního poměru, tak se ochranná doba do výpovědní doby nepočítá.

Výpovědní doba začíná běžet až od doby, kdy je ukončena ochranná doba.

Kontrola životopisu
Bývalá profesionální víla a pragramatický snílek. Ve dne projekťák, v noci pisálek, ale hlavně nenapravitelný multitasker s velkou zálibou ve výzvách.