Pracovní smlouvy - vzory ke stažení

Užitečné tipy, jak uzavřít
pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce
i smlouvu o spolupráci s OSVČ

Nastupuje vám do firmy nový zaměstnanec a vy rychle hledáte kvalitní a především aktuální pracovní smlouvu pro rok 2023?

Na našem webu najdete vše, co potřebujete o pracovních smlouvách vědět- od základních informací až po pokročilé tipy a triky.

Užitečné návody na to, jak správně sestavit pracovní smlouvu a na co si dát pozor.

Využijte naši stránku jako cenný zdroj informací při uzavírání HPP, DPP i smlouvy o spolupráci s OSVČ.

Jednoduchá pracovní smlouva

Uzavření pracovní smlouvy je nezbytné, pokud chcete vstoupit do zaměstnaneckého vztahu.

Aby byla smlouva platná, musí být uzavřena písemně a ve dvou kopiích. Jedna kopie zůstává u zaměstnavatele a druhou dostane zaměstnanec pro sebe.


Pracovní smlouva náležitosti:

 • Druh práce:
  Toto ustanovení přesně určuje, jakou práci má zaměstnanec vykonávat. Díky tomu si zaměstnanec může být jistý, jaké jsou jeho pracovní povinnosti a co se od něj očekává. Zároveň to také pomáhá zaměstnavateli chránit se před případnými neshodami v budoucnu, kdyby zaměstnanec tvrdil, že mu bylo svěřeno něco, co není součástí jeho pracovních povinností.
 • Místo výkonu práce:
  Stanoví, kde bude zaměstnanec svou práci vykonávat. Místo výkonu práce je také relevantní pro účely zdaňování a sociálního zabezpečení, protože je třeba určit, kde budou hrazeny daně a odvody.
 • Den nástupu do zaměstnání:
  Uvedení data nástupu do zaměstnání v pracovní smlouvě také zajišťuje jasnost a transparentnost mezi oběma stranami a může pomoci předcházet případným nedorozuměním.
V případě, že by jakýkoliv z uvedených bodů chyběl v pracovní smlouvě, není tato smlouva platná.
Co dalšího při uzavírání pracovní smlouvy sjednat:

Údaje o zaměstnavateli

název, sídlo, kontakt, IČO

Osobní údaje zaměstnance

jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, datum narození, telefonní číslo a email

Práva a povinnosti

v souladu s právními předpisy a podle specifik práce, kterou má zaměstnanec vykonávat

Délka pracovní doby

směny, detaily rozvržení pracovní doby + případné info o pracovních cestách

Mzda nebo plat

výše mzdy, způsob vyplácení, příplatky, práce o svátcích nebo přesčas

Délka dovolené

nárok na dovolenou a jak se stanovuje

Výpovědní doba

ze zákona činí min. 2 měsíce, lze ji sjednat i delší

Trvání pracovního poměru

doba určitá - od kdy do kdy / doba neurčitá

Zkušební doba

nevzniká automaticky, je nutné ji ošetřit v pracovní smlouvě

GDPR

souhlas se zpracováním osobních údajů

Používání věcí zaměstnavatele

seznam propůjčených věcí a předávací protokol

Povinnost mlčenlivosti

nakládání s důvěrnými informacemi

Užitečné tipy k uzavření pracovní smlouvy
Je nutné uvádět mzdu do pracovní smlouvy?

Mzda není nezbytnou součástí pracovní smlouvy. Její výše může být upravena i mimo pracovní smlouvu tzv. mzdovým výměrem, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, termínu a místě výplaty mzdy.

Změnit mzdový výměr, tedy mzdu samotnou (samozřejmě při respektování zákonné úrovně nejnižší zaručené mzdy) může zaměstnavatel jednostranně (aniž by k tomu potřeboval souhlas zaměstnance).

Tuto skutečnost je pak povinen zaměstnanci pouze písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Pokud by zaměstnavatel chtěl změnit mzdu sjednanou přímo v pracovní smlouvě, potřebuje k tomu vždy souhlas zaměstnance.

Kdy se podepisuje pracovní smlouva?

Obvykle dochází k podepsání pracovní smlouvy v den nástupu do práce. Nicméně, pokud se rozhodnete pro uzavření smlouvy dříve, není to problém - je to dokonce doporučeno.


Dohoda o provedení práce 2023 Word

Dohoda o provedení práce neboli DPP může díky úlevám na dani a odvodech snížit celkové náklady na práci a v určitých případech tak může být pro obě strany výhodnější.

Limitem je 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele a výdělek do výše 10 000 Kč měsíčně, při překročení částky podléhá odvodům.


Jak funguje dohoda o provedení práce:

 • Kolik DPP může zaměstnanec uzavřít:
  Dohodu o provedení práce může uzavřít zaměstnanec s několika zaměstnavateli. Platí zde ale důležité pravidlo - zaměstnanec nesmí odpracovat pro jednoho zaměstnavatele více než 300 hodin ročně.
 • Pozor na minimální mzdu:
  Zaměstnanec musí dostat alespoň minimální mzdu. Pro rok 2023 byla minimální mzda stanovená na 17300 Kč hrubého měsíčně - tedy 104 Kč za hodinu.
 • Zrušení DPP a výpovědní lhůta:
  Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou smlouvu bez uvedení důvodu kdykoli vypovědět. Pokud dojde k vypovězení, platí výpovědní lhůta 15 dnů a výpověď musí být vždy podána písemně.

Dohoda o provedení práce nad 10000


 • DPP do výše 10 000 Kč měsíčně:
  Jedná-li se o jediný příjem zaměstnance, který v daném měsíci nepřekročí výší 10 000 Kč, nepodléhá tento příjem zdanění v případě, kdy má zaměstnanec u zaměstnavatele podepsané Prohlášením poplatníka daně z příjmu.
 • DPP u více zaměstnavatelů:
  Pokud má zaměstnanec podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmu u jiného zaměstnavatele (ať už DPP či HPP), musí být z každé další uzavřené dohody o provedení práce stržena daň z příjmu ve výši 15 %.
 • DPP nad 10 000 Kč měsíčně:
  Překročí-li výše příjmu z DPP částku 10 000 Kč měsíčně, vzniká povinnost odvést sociální a zdravotní pojištění a příslušné daně.

Výhody a nevýhody dohody o provedení práce

Jednoduché uzavření i rychlá výpověď

zaměstnanec i zaměstnavatel mohou ukončit DPP kdykoliv bez udání důvodu

Výpovědní lhůta

15 denní výpovědní lhůta

Úlevy na daních a odvodech

* za výše uvedených podmínek nepodléhá dani z příjmu ani odvodům

Bez nároku na dovolenou

ze zákona nevziká automatický nárok na dovolenou

Bez příplatků a bez odstupného

ze zákona automaticky nevzniká nárok na příplatky za práci přesčas ani o svátcích

Volnější pracovní doba

možnost upravit pravidla pracovní doby a odpočinku

Smlouva o spolupráci s OSVČ vzor zdarma

Smlouvy o spolupráci – nejčastěji smlouva o rámcové spolupráci neboli rámcová smlouva nemá s pracovním poměrem vůbec nic společného. Její podmínky upravuje občanský zákoník a stanovuje tak spolupráci mezi dvěma právními subjekty např. firmou a OSVČ.

Tento typ spolupráce je často zneužíván kvůli úsporám na odvodech. Zneužívání tohoto systému je nelegální a nazývá se "švarcsystém".

Pokud hledáte smlouvu, která vám pomůže ošetřit vztah odběratele a dodavetele v roli nezávislých subjektů, nemusíte se ničeho bát a tuto smlouvu můžete uzavřít.


Jak obejít švarcsystém:
 • Žádný nadřízený a podřízený
  Smluvní strany fungují nezávisle, spolupracují, není mezi nimi vztah nadřízenosti a podřízenosti.
 • Notebook a prostředky
  Dodavatel pracuje autonomně, k práci využívá své pomůcky (notebook, tiskárna, vlastní pracovní prostory). Firma nepropůjčuje pracovní pomůcky.
 • Pracovní doba
  Práce je často vykonávána externě, není podmíněna pravidelnou docházkou na pracoviště, která by se podobala pracovní době.
 • Odpovědnost
  Práce nesmí být vykonávána jménem zaměstnavetele, který za ni nese odpovědnost.

Jednoduché pracovní smlouvy 2023:

vzory ke stažení zdarma / Word + PDF

Jednoduchá pracovní smlouva vzor PDF

Pracovní smlouva vzor PDF

Dohoda o provedení práce vzor

Dohoda o provedení práce vzor

Smlouva o spolupráci

vzor zdarma

Smlouva o spolupráci s OSVČ

Prohlášení poplatníka daně 2023

Prohlášení poplatníka daně z příjmu

S čím vám můžeme pomoci?