Typy manažerů: Který jste vy? Test z pohovoru

V moderním světě práce hrají manažeři klíčovou roli při řízení týmů a dosahování společných cílů. Nicméně, každý manažer má svůj vlastní styl vedení a komunikace, který může mít vliv na produktivitu, spokojenost a vztahy v týmu.

V tomto článku se zaměříme na čtyři hlavní manažerské styly: soutěživý, kooperující, kontrolující a charismatický. Pro každý z těchto stylů jsou typické specifické přístupy k řízení týmu, vedení komunikace a rozhodování.

Abychom pomohli našim čtenářům zjistit, jaký manažerský styl nejvíce odpovídá jejich přístupu k vedení týmu, vytvořili jsme manažerský test, který vám pomůže určit váš preferovaný manažerský styl. V dotazníku se zaměříme na vaše postoje k různým situacím a na to, jakým způsobem byste na ně reagovali.

Jestliže jste zvědaví, jaký manažerský styl nejvíce odpovídá vašemu přístupu k vedení týmu, pokračujte v čtení a vyplňte náš dotazník.


Manažerský test na pohovoru

Zadání: Z každé čtveřice následujících tvrzení vyberte jedno, které vás nejvíce vystihuje:

1. Práci členů v týmu hodnotím podle:

 • individuálních dosažených výsledků.
 • podle přínosu pro tým.
 • toho, jak dodržují nastavená pravidla.
 • podle svých ověřených hodnot a ideálů.

2. Jako manažer nejvíce oceňuji:

 • v týmu má hodnotu ten nejlepší.
 • když se v týmu objevuje dostatek nápadů a alternativních řešení.
 • oceňuji podřízené, kteří dodržují pravidla.
 • když se v týmu objevuje podpůrné chování.

3. Upřednostňuji, když se mí podřízení:

 • umí prosadit, mají touhu vítězit a pozitivně se staví k výzvám.
 • preferují win-win přístup i za cenu, že se něčeho budou muset vzdát.
 • chovají předvídatelně a vím, co od nich můžu čekat. V ideálním případě mohu měřit jejich výkon.
 • projevují skromně.

4. Nejvíce se ztotožňuji s tvrzením:

 • všichni máme stejnou šanci a stejné možnosti.
 • v týmu mají být jasně nastavené role a činnosti, i když to může být pro některé členy nespravedlivé.
 • pokud se v týmu objeví námitka, že není lidem jasné hodnocení výkonu, chápu to jako špatnou manažerskou práci.
 • pro členy týmu jsem neformální autoritou, od které se mohou a chtějí učit.

5. Pro členy mého týmu je výhodné:

 • prokazovat svou jedinečnost a důležitost pro tým.
 • výhodně spolupracovat a vzájemně se podporovat.
 • dodržovat pravidla bez reptání.
 • být v mém stínu – patřím mezi manažery, kteří své lidi chrání a podporují.

6. Každý z mého týmu by měl znát:

 • svůj individuální cíl – práci, za kterou je ohodnocen.
 • pravidla, podle kterých je hodnocen za svůj přínos pro týmový cíl.
 • pravidla a podmínky, na základě kterých bude ohodnocen.
 • společné ideály, hodnoty a vzory, ke kterým má tým směřovat.

Vyhodnocení testu:

U všech tvrzení spočítejte, kolikrát jste zatrhli kterou odrážku. Počet převažujících odrážek znázorňuje váš manažerský styl.

Nejčastěji zvolena první odrážka:

Soutěživý manažerský styl

Soutěživý až soupeřivý manažerský styl je charakterizován vysokou úrovní soutěživosti a snahou o dosažení co nejlepších výsledků za každou cenu. Manažeři s tímto stylem často vidí řízení týmu jako zápas nebo boj a snaží se být vždy na vrcholu.

Mezi další charakteristické rysy soutěživého manažerského stylu patří:

 • Důraz na výkon a výsledky
 • Konkurenční a snaha předběhnout ostatní
 • Tendence k dominanci a kontrolě
 • Vysoké nároky na zaměstnance a snaha motivovat je konkurencí s ostatními
 • Méně důrazu na spolupráci a kolektivní řešení problémů

Soutěživý až soupeřivý manažerský styl může být účinný v některých oborech, kde je konkurence a výkon klíčový. Vhodný je také pro nově vznikající týmy a pro řešení krátkodobých krizových situací. Dlouhodobě vyvolává napětí mezi členy v týmu.


Nejčastěji zvolena druhá odrážka:

Kooperující manažerský styl

Kooperující manažerský styl se vyznačuje důrazem na spolupráci a týmovou práci, kdy manažeři usilují o dosažení společných cílů prostřednictvím zahrnutí všech členů týmu. Manažeři s kooperujícím stylem se často snaží být koučem a mentorem svých zaměstnanců a nabízejí podporu a pomoc při dosahování cílů.

Další charakteristiky kooperujícího manažerského stylu zahrnují:

 • Důraz na týmovou práci a spolupráci
 • Důvěra v zaměstnance a snaha podporovat jejich vývoj
 • Zájem o názory a přístupy všech členů týmu
 • Snaha nalézt řešení problémů prostřednictvím konsensu a kompromisu
 • Vytváření prostředí, které podporuje otevřenou komunikaci a spolupráci

Kooperující manažerský styl je funkční v oblastech, kde je potřeba řešit složité a komplexní problémy, kde spolupráce a sdílení znalostí je klíčové pro úspěch. Manažeři s kooperujícím stylem se také často snaží vytvořit pozitivní pracovní prostředí, které podporuje týmovou spolupráci a výkon.


Nejčastěji zvolena třetí odrážka:

Kontrolující manažerský styl

Kontrolující manažerský styl je charakterizován vysokou mírou kontroly nad práci zaměstnanců a procesy v rámci týmu. Manažeři s tímto stylem se často snaží udržovat úroveň kvality a efektivnosti práce pomocí sledování výkonu a včasného řešení problémů.

Mezi další charakteristiky kontrolujícího manažerského stylu patří:

 • Důraz na plánování a organizaci práce
 • Vysoká míra disciplíny a dodržování pravidel
 • Kontrola výsledků a úkolů a snaha o včasné řešení problémů
 • Vysoká míra strukturovanosti a hierarchie v rámci týmu
 • Méně důrazu na kreativitu a iniciativu zaměstnanců

Kontrolující manažerský styl se často využívá v oblastech, kde je potřeba dodržovat určité standardy a kvalitu práce, jako například v průmyslu nebo v oblastech, kde jsou vyšší bezpečnostní požadavky. Tento styl může být také účinný v oblastech, kde jsou vysoké nároky na efektivitu a rychlost práce, jako například v oblasti logistiky. Nicméně, pokud je tento styl příliš dominantní, může vést k nedostatečnému rozvoji a motivaci zaměstnanců.


Nejčastěji zvolena čtvrtá odrážka:

Charismatický manažerský styl

Charismatický manažerský styl se zaměřuje na inspiraci a motivaci zaměstnanců k dosažení společných cílů prostřednictvím charisma a osobní autority. Tento styl používá vyzrálý a odborně zdatný manažer. Dokáže vytvořit silnou vizionářskou kulturu, která motivuje zaměstnance a vede je k dosažení společných cílů.

Mezi další charakteristiky charismatického manažerského stylu patří:

 • Vytváření inspirativní a vize-orientované kultury
 • Schopnost motivovat zaměstnance k dosažení společných cílů
 • Využívání charisma a osobní autority k prosazování svých nápadů a vizí
 • Schopnost inspirovat zaměstnance k vysokému výkonu a úspěchu
 • Vysoká míra charismatu a osobní přitažlivosti

Charismatický manažerský je účinný v oblastech, kde je potřeba inspirovat zaměstnance k dosažení náročných cílů, jako například v oblasti výzkumu a vývoje nebo marketingu. Nicméně, tento styl může být problematický, pokud je příliš závislý na charismatickém vůdci a není dostatečně podložen konkrétními plány a strategiemi. Dále může vést k nedostatečnému rozvoji samostatnosti zaměstnanců a jejich kreativity.

https://mampohovor.cz/zaludne-otazky-na-pohovoru/
Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.